جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

- رمضانعلی محمودی(عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره)

رمضانعلی محمودی

تلفن:88651077
فکس:84932486

ایمیل :ایمیل محمودی

 

 - فرهنگ مولوی(عضو هیئت مدیره)

مولوی تلفن:84932390-84932391

فکس:84932410
ایمیل : ایمیل مولوی

 

- عباس احمد زاده(عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)

احمدزادهتلفن : 84932357

فکس : 88651066

ایمیل :ایمیل احمدزاده